Terms of service

Erkännande
Genom köp och/eller användande av tjänster och produkter från vidarekoppla.se och GuruX, så samtycker du till dessa användarvillkor och att alla andra som använder ditt konto också gör det.

Detta avtal träder i kraft när GuruX efter godkänd kreditprövning eller efter kunds inbetalande av förskott elektroniskt har bekräftat kundens beställning och det gäller tills vidare. Både kunden och GuruX har rätt att utan angivande av orsak, skriftligen säga upp avtalet och uppsägningen träder i kraft sista dagen i månaden därpå såvida inte tjänsten innebär avbetalning eller annan bestämd tidsperiod då avtalet löper enligt tjänstens villkor.

Vidarekoppla.se har rätt att ändra användarvillkoren förutsatt att meddelande härom går till den e-post adress som angivits vid beställningen.

Kommunikation
Vidarekoppla.se och GuruX kommunicerar all information till kund via e-post. Det rör såväl avtalsändringar, driftstatus och nya funktioner. Information om ändring och tillägg i tjänsterna och erbjudanden kring detta skickas via e-post. Kund ansvarar själv för att rätt mail-adress finns på kontot.

Berättigande
Tjänsten hålls tillgänglig för myndiga och företag och andra organisationer som kan skriva legalt bindande avtal under svensk lag. Genom acceptans av dessa villkor, betyder det att du möter dessa kvalifikationer.

Tjänstens funktion
IP-telefoni från GuruX och Vidarekoppla.se® är snarlik fast telefoni, dock med betydligt större flexibilitet. Därför reserverar sig GuruX för att alla samtal, som nödsamtal och samtal till betalnummer kanske inte fungerar som i traditionell fast telefoni.

Ändring av tjänst
Från tid till annan kan Vidarekoppla.se behöva tillfälligt stänga av tjänsten för att rätta till ett fel eller för allmänt underhåll. Om detta händer kommer GuruX och Vidarekoppla.se att återställa tjänsten snarast möjligt.

GuruX och Vidarekoppla.se reserverar sig rätten att ändra, upphäva eller avsluta någon del av, eller hela tjänsten. Vidarekoppla.se får också sätta begränsningar på vissa funktioner eller begränsa åtkomst till delar eller hela tjänsten utan notifiering eller skadeståndsansvar.

GuruX och Vidarekoppla.se tillåter ett aktivt samtal per nummer.

Ångerrätt
Vid Internet- och/eller Telefonköp gäller distansavtalslagen som ger 14 dagars ångerrätt för konsument.

Användande av tjänsten
Genom att acceptera dessa villkor, medger du att du INTE tillåter genom egen handling, eller genom handling av någon annan, att utföra något olagligt; inklusive, men inte begränsat till att ringa obscena, oanständiga eller lurendrejarsamtal, att låta någon annan göra detta, eller att använda tjänsten för att begå brott.

Du medger att du INTE kommer att orsaka detta eller andra kommunikationssystem någon skada och du håller Vidarekoppla.se fullständigt skadeslöst mot alla typer av skadeståndskrav som har sin grund i din handling eller icke-handling enligt detta avtal.

Du får INTE skicka eller publicera något genom Vidarekoppla.se som är av olaglig, pornografisk, integritetskränkande, oanständig, kränkande eller rasistisk natur eller sprida uppgifter som tillhör någon annan eller som kränker någon annans rättigheter.

Överföring eller Överlåtelse av avtal
Vidarekoppla.se och GuruX har rätt att överföra eller överlåta alla sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal på annan part, även om det innebär att avtalet kommer att lyda under annan lag.

Abonnentuppgifter
GuruX och Vidarekoppla.se har en skyldighet enligt lag att lämna ut abonnentuppgifter till utomstående för nummerupplysningsändamål, under förutsättning att uppgifterna har lämnats till GuruX och Vidarekoppla.se. Om abonnenten önskar skydda sina personuppgifter från sådant utelämnande så erbjuds abonnenten särskilt avtal efter kontakt med GuruX och Vidarekoppla.se.

GuruX registrerar vid avtalets ingående, Kunds personuppgifter för att denne skall kunna utnyttja Tjänsten och GuruX skall kunna uppfylla sina åtaganden enligt detta avtal. Kunden lämnar genom ingåendet av detta avtal sitt samtycke til att GuruX och dess underleverantörer, oavsett media, får behandla personuppgifter knutna till Tjänsten, utöver det ovan sagda, för statistik och marknadsföringsaktiviteter. Samtycket omfattar även behandling av personnummer och behandling via Internet.

Kund skall meddela GuruX vid förändring av kunduppgifter då GuruX inte annars kan svara för att utkommunicerad information ej nått kunden.

Felanmälan
Vid störning eller annan försämring av tjänsten åligger det kunden att meddela GuruX. GuruX avgör om felet består i utrustning eller tjänst från GuruX eller i bredband eller annan utrustning. I de första två fallen skall då GuruX vidta lämplig åtgärd för att komma tillrätta med problemet och kund skall bistå GuruX med den information som GuruX efterfrågar. GuruX ger endast support på produkter som GuruX självt säljer och som används till GuruXs tjänst med eventuella undantag skrivet direkt under produktinformation.

Service och Underhåll
Eventuella driftavbrott och trafikhindrande fel åtgärdas med skyndsamhet efter felanmälan. GuruX ansvar vid driftavbrott och trafikhindrande fel gäller inte till den del av avbrottet/felet kan hänföras till Kund, fastighetsnät, bredband, övrig nätverksutrustning utanför GuruXs kontroll. Vid installations- och felsökningsåtgärder skall kund tillse att GuruX får all nödvändig information. Kan fel hänföras till kund förbehåller sig GuruX rätt att debitera kund avgift för nedlagda felsökningsåtgärder enligt vid var tid gällande taxa. Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under perioder för planerat underhåll av nät med mera.

Begränsning av ansvar
GuruX och Vidarekoppla.se kan inte hållas ansvarig i vare sig avtal eller handling (inklusive vårdslöshet) eller på något annat sätt för någon skada, kostnad eller utgift, förlorad eller förvrängd data, förlust av intäkter eller produktion, förlust av tid, goodwill, kontrakt eller förväntade inbesparade medel eller någon annan indirekt eller någon annan förlust som följer av avbrott, fördröjning, upphävande, olevererbarhet, paketförlust, oaktsamhet beroende på tjänsteavbrott eller någon annan handling oavsett om det är GuruX och Vidarekoppla.se's, nätverksoperatörs eller tredje parts fel. Om GuruX själva anser sig ha orsakat skada genom vårdslöshet så är ersättningen begränsad till att abonnemangsavgiften ersätts under tiden skada har skett upp till max 1000 SEK inkl moms per år.

Om domstol eller annan jurisdiktion håller någon del av detta avtal för ohållbart så ska resten av avtalet hållas intakt. Vidarekoppla.se skall inte hållas ansvariga för förlust av tjänst orsakad av händelse utanför Vidarekoppla.se's kontroll inklusive, och utan begränsning till, avstängning av nät av en tredje part, force majeure, blixt, eld, jordbävning, ofred, terrorhandling, elavbrott, eller fel, förlust eller förändring av telekommunikationsutrustning eller något agerande av myndighet eller tredje part.

Avtalsuppsägning
Användandet av förbetald tjänst från Vidarekoppla.se är tillämplig enligt detta avtal så länge tjänsten är betald.

Du kan säga upp en tjänst när som helst. Om det är en förbetald tjänst så sägs tjänsten upp genom att det inte funnits någon aktivitet på kontot på tre (3) månader. Eventuell återstod av samtalspott kan inte betalas tillbaka.

Avtalsändring
Ändringar i detta avtal ska publiceras på webben under www.vidarekoppla.se.

Jurisdiktion
Tjänsten är kontrollerad och driftad av GuruX. Vidarekoppla.se gör ingen framställning att materialet eller tjänsten är tillbörlig på din ort. De som väljer att använda denna tjänsten från vilken ort det vara månde gör så på eget initiativ och är ansvariga för att följa lokala lagar.

Tillförsäkran om skadeslöshet
Du försäkrar att du håller GuruX och Vidarekoppla.se inklusive dotterbolag, filialer, ledning, anställda, agenter och partners fria från skadeståndskrav inklusive juridiska omkostnader från en tredje part på grund av innehåll som du har tillfört eller fört igenom tjänsten, eller på grund av ditt sätt att använda tjänsten, din anknytning till tjänsten eller att du brutit mot detta avtal eller att du begått brott mot annan person eller organisation. Du försäkrar också att du håller GuruX och Vidarekoppla.se inklusive dotterbolag, filialer, ledning, anställda, agenter och partners fria från skadeståndskrav inklusive juridiska omkostnader för skada gentemot dig enligt punkt Begränsning av ansvar enligt ovan.

Lag
Tjänsten lyder under Sveriges lag så länge Vidarekoppla.se och GuruX är part. Då Vidarekoppla.se och GuruX har rätt att överföra alla rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal på annan part i annat land kan sådan överlåtelse eller överföring ha effekt på vilken lag som avtalet gäller under.